Artikli struktuur

Annotatsioon. Annotatsioon ehk artikli ülevaade esitatakse kahes keeles. Igal artiklil on pikem ingliskeelne kokkuvõte (summary, maht 6000–9000 tähemärki koos tühikutega) ning sisutihe lühike eestikeelne ülevaade (annotatsioon, 1000 tähemärki koos tühikutega). Ingliskeelne ülevaade peab andma ammendava ja põhjaliku ülevaate kogu eestikeelse artikli sisust. Eestikeelne annotatsioon edastab uuringu eesmärgi, uurimismeetodid, olulisemad tulemused ja järeldused. Päisesse kirjutatakse artikli pealkiri vastavas keeles.

Võtmesõnad. Võtmesõnade loend esitatakse annotatsiooni järel (kuni 6 märksõna), samas keeles kui on annotatsioon (eesti või inglise). Võtmesõnade valikul võiks kasutada “Eesti üldist märksõnastikku” aadressil http://ems.elnet.ee/, mis hõlmab muuhulgas haridus- ja piirnevate valdkondade märksõnu koos ingliskeelsete vastetega.

Põhitekst. Empiirilist uuringut kajastav artikkel sisaldab üldjuhul järgmisi põhiosi.

Sissejuhatus. Esitatakse uuritav probleem, antakse ülevaade teoreetilisest taustast ning seni ilmunud teemakohastest uurimustest. Välja tuuakse uurimuse jaoks olulised aspektid ning näidatakse seost teooriate, varasemate uurimuste ja käsitletava töö vahel. Sõnastatakse uurimuse eesmärk, hüpoteesid või uurimisküsimused.

Meetod. Kirjeldatakse, millist uurimisstrateegiat/ metodoloogiat kasutatakse ja kuidas on uuring läbi viidud. Antakse ülevaade uuringu valimist, kasutatud mõõtevahenditest ja empiirilise uurimuse läbiviimisest. Lühidalt kirjeldatakse andmetöötluse põhimõtteid ja kasutatud meetodeid.

Tulemused. Andmed ja analüüsi tulemused esitatakse selgelt koos nende usaldusväärsuse hinnangutega. Esitada tuleb kõik olulisemad tulemused, kaasa arvatud need, mis on hüpoteesidega vastuolus.

Arutelu/järeldused. Saadud tulemusi interpreteeritakse uurimisküsimuste ja/või hüpoteeside valgusel ning seostatakse sissejuhatuses esitatud seisukohtadega. Tuuakse välja sarnasused ja erinevused käsitletavas töös saadud tulemuste ja kirjanduses esitatu vahel, arutletakse järelduste kehtivuse ning uurimuse tugevuste ja piirangute üle. Võimaluse korral osutatakse tulemuste rakendatavusele ning antakse soovitusi edasisteks uurimusteks. Osa kvalitatiivsete kaastööde puhul on põhjendatud tulemuste ja arutelu esitamine ühes peatükis.

Lisad. Esitatakse tähistatult käsikirjas viidatud järjekorras: A, B, jne.

Tänusõnad. Üles loetletakse kõik inimesed, kelle abi kasutati kaastöö valmimisel. Samuti märgitakse ära töö teostamiseks saadud uurimistoetused.

Kommenteeri