Varasemad teated: Kutse kaastööde saatmiseks

2014. aasta mais ilmub Eesti Haridusteaduste Ajakirja teine erinumber, teemaks õpetajate uskumused ja tegevused ning õpilaste areng – longituudsed uurimused. Toimetajateks on Tallinna Ülikooli koolipsühholoogia professor Eve Kikas ning kultuuri- ja neuropsühholoogia professor Aaro Toomela.

Autoritelt oodatakse avaldamiseks 1) longituudsete uuringute grupil põhinevaid teoreetilisi käsitlusi laste arengust koolikontekstis ning 2) ülevaateid pikaajaliste empiiriliste uurimuste tulemustest, mis hõlmavad õpetajate ja õpilaste näitajaid, indiviidile orienteeritud analüüse.

Ajakirja teise erinumbri koostamise ajakava on järgmine.

  1. Autorid saadavad teemad ja eestikeelsed resümeed (pikkus kuni 200 sõna) hiljemalt 29.05.2013 toimetaja Eve Kikasele aadressil eve.kikas@tlu.ee. Resümee sisaldab teemakohase teaduskirjanduse põhiseisukohad, uuringu eesmärgi, uurimismeetodid ja (oodatavad) tulemused.
  2. Toimetajad teatavad, milliseid käsikirju nad ootavad erinumbrisse 10.06.2013.
  3. Autorid esitavad toimetajatele korrektselt vormistatud käsikirja koos ingliskeelse kokkuvõttega 16.09.2013.
  4. Toimetajad teatavad autoritele retsenseerimise tulemused 01.11.2013.
  5. Autorid arvestavad retsensentide märkusi 15.11.2013.
  6. Vajadusel käsikirjade teine retsenseerimine ja märkuste arvestamine 15.01.2014.
  7. Artiklite keeletoimetamine 01.03.2014.
  8. Ajakirja küljendamine Tartu Ülikooli Kirjastuses märts–aprill 2014.
  9. Ajakirja ilmumine mai 2014.
Kommenteeri