Varasemad teated: Kutse kaastööde saatmiseks

Eesti Haridusteaduste Ajakiri on eelretsenseeritav ja rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga eestikeelne teadusajakiri, mis on indekseeritud andmebaasis Directory of Open Access Journals (DOAJ). Ajakirja antakse välja Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli koostöös, Tartu Ülikooli Kirjastuse väljaandena ning publitseeritakse avatud juurdepääsu platvormil Open Journal Systems (OJS). See võimaldab artiklitele laiemat rahvusvahelist ja valdkonnaülest levikut ning kaitseb autoreid Creative Commons Attribution 3.0 litsentsiga.

Ajakirja viies number ilmub 2015. aasta novembris, teemaks on digikultuur haridusruumis. Erinumbri toimetajad on haridustehnoloogia dotsent Piret Luik (Tartu Ülikool), informaatika professor Peeter Normak (Tallinna Ülikool), meediauuringute vanemteadur Andra Siibak (Tartu Ülikool) ja haridustehnoloogia vanemteadur Mart Laanpere (Tallinna Ülikool). Sellesse numbrisse oodatakse kaastöid haridustehnoloogia, informaatika- ja meediaõpetuse valdkonnast: uurimistulemusi nii Eestist kui ka teistest maadest ning süvateoreetilisi käsitlusi. Võimalikud teemad on sealhulgas:

 • e-õpik;
 • erinevate IKT vahendite (nt interaktiivne tahvel, tahvelarvuti) rakendamine hariduses;
 • õpilaste ja õpetajate meediapädevus;
 • interneti riskid ja võimalused;
 • küberkiusamine;
 • digitaalne kirjaoskus;
 • õpetajate uskumused ja hoiakud tehnoloogia kasutamisel;
 • sotsiaalmeedia õppimise toetajana (õpetaja-õpilase interaktsioon suhtlusportaalides; õpetajate virtuaalsed praktikakogukonnad jm).

Ajakirjale esitatud kaastöö ei tohi olla varem avaldatud ega mujale samal ajal avaldamiseks esitatud. Ühe kaastöö kogumaht on 40 000–60 000 tähemärki koos tühikutega, lisaks pikem ingliskeelne kokkuvõte (6000–9000 tähemärki koos tühikutega). Käsikirjad tuleb vormistada korrektses eesti keeles ja Ameerika Psühholoogide Assotsiatsiooni publitseerimisjuhiste järgi (APA, Publication Manual of the American Psychological Association, 6th edition). Käsikirju hindab anonüümselt vähemalt kaks retsensenti, üldjuhul on üks neist Eestist ja teine välismaalt.

Ajakirja erinumbri koostamise ajakava on järgmine.

 1. Autorid saadavad teemad ja eestikeelsed kokkuvõtted (pikkus kuni 200 sõna) hiljemalt 27.10.2014 toimetaja Piret Luige aadressile piret.luik@ut.ee. Kokkuvõte sisaldab teemakohase teaduskirjanduse põhiseisukohad, uuringu eesmärgi, uurimismeetodite lühikirjelduse ja (oodatavad) tulemused.
 2. Toimetajad teatavad, milliseid käsikirju nad ootavad erinumbrisse 10.11.2014.
 3. Autorid esitavad toimetajatele korrektselt vormistatud käsikirja koos ingliskeelse kokkuvõttega 09.02.2015.
 4. Toimetajad teatavad autoritele retsenseerimise tulemused 23.03.2015.
 5. Autorid arvestavad retsensentide märkusi 06.04.2015.
 6. Vajadusel käsikirjade teine retsenseerimine ja märkuste arvestamine 01.06.2015.
 7. Artiklite keeletoimetamine juuni–august 2015.
 8. Ajakirja küljendamine Tartu Ülikooli Kirjastuses september–oktoober 2015.
 9. Ajakirja ilmumine november 2015.

Täiendavat infot ajakirja ja kaastöödele esitatavate nõuete kohta saab aadressilt ojs.utlib.ee/index.php/EHA või ajakirja kodulehelt eha.ut.ee. Küsimustega ajakirja kohta võib pöörduda ajakirja vastutava toimetaja Krista Uibu poole aadressil krista.uibu@ut.ee.

Kommenteeri