Varasemad teated: Kutse kaastööde saatmiseks

Austatud haridus- ja kasvatusvaldkonna doktorant, teadur, õppejõud

Kutsume Teid esitama kaastööd Eesti Haridusteaduste Ajakirja erinumbrisse (kd 4, nr 2), mille teema on erivajadused ja käitumisprobleemid. Seekordse numbri toimetajad on Tartu Ülikooli kasvatusteooria dotsent Kristi Kõiv ja emeriitprofessor Jaan Kõrgesaar, Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö dotsent Mare Leino ning eri- ja sotsiaalpedagoogika lektor Tiiu Tammemäe. Erinumber ilmub 2016. aasta novembris.

Eesti Haridusteaduste Ajakiri on eelretsenseeritav ja rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga eestikeelne teadusajakiri (1.2. klassifikatsioon ETISe järgi). Ajakirja antakse välja Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli koostöös ning publitseeritakse Tartu Ülikooli Kirjastuse väljaandena avatud juurdepääsu platvormil Open Journal Systems (OJS). Ajakiri on indekseeritud andmebaasis Directory of Open Access Journals (DOAJ) ja Google Scholaris.

Erivajaduste ja käitumisprobleemide erinumbrisse oodatakse kaastöid, mis hõlmavad eripedagoogiliste ja pedagoogilis-psühhologiliste probleemide laia spektrit. Oodatud on nii süvateoreetilised käsitlused kui ka uurimistulemused Eestist ja teistest maadest. Võimalikud teemad sealhulgas on:

 • hariduslike erivajaduste märkamine ja avaldumine;
 • erivajadustega laste arengu hindamine;
 • kaasav haridus: õpetuse sisu ja korraldus;
 • logopeedia;
 • emotsionaalsed, sotsiaalsed ja käitumuslikud probleemid;
 • õppurite antisotsiaalne ja kuritegelik käitumine;
 • agressioon ja vägivald koolis;
 • koolikiusamine ja kiusamine muus kontekstis;
 • tõenduspõhine sekkumine ja probleemide ennetamine.

Ajakirjale esitatud kaastöö ei tohi olla varem avaldatud ega mujale samal ajal avaldamiseks esitatud. Ühe kaastöö kogumaht on 40 000–60 000 tähemärki koos tühikutega, lisaks pikem ingliskeelne kokkuvõte (6000–9000 tähemärki koos tühikutega). Käsikirjad tuleb vormistada korrektses eesti keeles ja Ameerika Psühholoogide Assotsiatsiooni publitseerimisjuhiste järgi (APA, Publication Manual of the American Psychological Association, 6th edition). Käsikirju hindab anonüümselt vähemalt kaks retsensenti, üks neist on Eestist ja teine välismaalt.

Ajakirja erinumbri koostamise ajakava on järgmine.

 1. Autorid saadavad teemad ja eestikeelsed resümeed (pikkus kuni 200 sõna) hiljemalt 30.09.2015 toimetaja Kristi Kõivu aadressil kristi.koiv@ut.ee. Resümee sisaldab teemakohase teaduskirjanduse põhiseisukohad, uuringu eesmärgi, uurimismeetodid ja (oodatavad) tulemused.
 2. Toimetajad teatavad autoritele otsuse resümee vastuvõtmise kohta 08.11.2015.
 3. Autorid esitavad toimetajatele korrektselt vormistatud käsikirja koos ingliskeelse kokkuvõttega 10.02.2016.
 4. Toimetajad teatavad autoritele retsenseerimise tulemused 24.03.2016.
 5. Autorid arvestavad retsensentide märkusi 07.04.2016.
 6. Vajadusel käsikirjade teine retsenseerimine ja märkuste arvestamine 02.06.2016.
 7. Artiklite keeletoimetamine juuni–august 2016.
 8. Ajakirja küljendamine Tartu Ülikooli Kirjastuses september–oktoober 2016.
 9. Ajakirja ilmumine 01.11.2016.

Täiendavat infot ajakirja ja kaastöödele esitatavate nõuete kohta saab aadressilt http://ojs.utlib.ee/index.php/EHA või ajakirja kodulehelt eha.ut.ee. Küsimustega ajakirja kohta võib pöörduda ajakirja vastutava toimetaja Krista Uibu poole aadressil krista.uibu@ut.ee.

Kommenteeri