Varasemad teated: Kutse kaastööde saatmiseks

Austatud doktorant, teadur, õppejõud

Kutsume Teid esitama kaastööd Eesti Haridusteaduste Ajakirja erinumbrisse “Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamine” (kd 6, nr 2). Selle numbri toimetajad on Tallinna Ülikool haridusteaduste instituudi professor Eve Eisenschmidt, Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna ärikorralduse instituudi professor Urve Venesaar, Estonian Business School’i ärieetika keskuse juhataja, dotsent Mari Kooskora ning Tartu Ülikooli ettevõtluse- ja innovatsioonikeskuse peaspetsialist ja ettevõtluse õppetooli lektor Marge Täks.

Erinumber ilmub 2018. aasta 1. novembril.

Eesti Haridusteaduste Ajakiri on eelretsenseeritav ja rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga eestikeelne teadusajakiri (ETISE klassifikatsioon 1.2). Ajakirja antakse välja Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli koostöös ning publitseeritakse Tartu Ülikooli Kirjastuse väljaandena vaba juurdepääsuga kirjastamiskeskkonnas Open Journal Systems (OJS). Ajakiri on indekseeritud andmebaasis Directory of Open Access Journals (DOAJ) ja Google Scholaris.

Praegusesse erinumbrisse oodatakse kaastöid, mis sisaldavad ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamisega seotud teadusuuringuid. Oodatud on nii süvateoreetilised käsitlused kui ka uurimistulemused Eestist ja teistest maadest. Võimalikud teemad on:

1) ettevõtluspädevuse (sh ettevõtlikkuse) olemus ja ettevõtlusõppe süsteemne kujundamine kõigil haridustasemetel ja kõikides liikides;
2) ettevõtlusõppe mõju hindamine õppija ettevõtluspädevuse arengule;
3) ettevõtlikkust toetavate pädevuste lõimimine õppeainetesse, õppekavadesse ja õppekava välistesse tegevustesse;
4) õpetaja/õppejõu hoiakud ja õppemetoodika;
5) ettevõtlikkuse arendamist toetava hariduskeskkonna ja koolikultuuri kujundamine.

Ajakirjale esitatud kaastöö ei tohi olla varem avaldatud ega mujale samal ajal avaldamiseks esitatud. Ühe kaastöö kogumaht on 40 000–60 000 tähemärki koos tühikutega, lisaks pikem ingliskeelne kokkuvõte (6000–9000 tähemärki koos tühikutega). Käsikirjad tuleb vormistada korrektses eesti keeles ja Ameerika Psühholoogide Assotsiatsiooni publitseerimisjuhiste järgi (APA, Publication Manual of the American Psychological Association, 6th Ed.). Käsikirju hindab anonüümselt vähemalt kaks retsensenti, üks neist on üldjuhul Eestist ja teine välismaalt.

Ajakirja erinumbri koostamise ajakava on järgmine.

  1. Autorid saadavad teemad ja eestikeelsed resümeed (pikkus kuni 200 sõna) hiljemalt 25.09.2017 toimetaja Marge Täksile aadressil marge.taks@ut.ee. Resümee sisaldab teemakohase teaduskirjanduse põhiseisukohad, uuringu eesmärgi, uurimismeetodid ja (oodatavad) tulemused.
  2. Toimetajad teatavad, milliseid käsikirju nad ootavad erinumbrisse 09.10.2017.
  3. Autorid esitavad toimetajatele korrektselt vormistatud käsikirja koos pikema ingliskeelse kokkuvõttega 09.02.2018.
  4. Toimetajad teatavad autoritele retsenseerimise tulemused 23.03.2018.
  5. Autorid arvestavad retsensentide märkusi 13.04.2018.
  6. Vajadusel käsikirjade teine retsenseerimine ja märkuste arvestamine 11.05.2018.
  7. Artiklite keeletoimetamine juuni–august 2018.
  8. Ajakirja küljendamine Tartu Ülikooli Kirjastuses september–oktoober 2018.
  9. Ajakirja ilmumine 01.11.2018.

Eesti Haridusteaduste Ajakirja järgmine number on vabanumber, ilmub see 2019. aasta mais.

Täiendavat infot ajakirja ja kaastöödele esitatavate nõuete kohta saab aadressilt http://ojs.utlib.ee/index.php/EHA või ajakirja kodulehelt http://eha.ut.ee. Küsimusi ajakirja kohta võib esitada ajakirja vastutavale toimetajale Krista Uibule aadressil krista.uibu@ut.ee.

Kommenteeri