Varasemad teated: Kutse kaastööde saatmiseks

Austatud haridus- ja kasvatusvaldkonna doktorant, teadur, õppejõud

Kutsume Teid esitama kaastööd Eesti Haridusteaduste Ajakirja erinumbrisse (kd 7, nr 2), mille teema on ainedidaktika ja õpetamise arendamine ülikoolis. Selle numbri toimetajad on Tartu Ülikooli kõrgkoolipedagoogika dotsent Mari Karm, Tallinna Ülikooli ülddidaktika dotsent Katrin Poom-Valickis ja Helsingi Ülikooli matemaatika didaktika professor Markku Hannula. Erinumber ilmub 2019. aasta novembris.

Eesti Haridusteaduste Ajakiri on eelretsenseeritav ja rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga eestikeelne teadusajakiri (1.2. klassifikatsioon ETISe järgi). Ajakirja antakse välja Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli koostöös ning publitseeritakse Tartu Ülikooli Kirjastuse väljaandena avatud juurdepääsu platvormil Open Journal Systems (OJS). Ajakiri on indekseeritud andmebaasis Directory of Open Access Journals (DOAJ) ja EBSCO Academic Search Complete.

Kavandatavasse erinumbrisse oodatakse kaastöid, mis kajastavad ainedidaktika valdkonna teadusuuringuid ning tegevusuuringuid, mille keskmes on ülikooli õppeprotsessi arendamine ja uurimine. Võimalikud alateemad on:

 • nüüdisaegsed ainedidaktika käsitlused (sh õppematerjalid, tehnoloogiad, õppevormid);
 • ülikooli ja kooli koostöö ainedidaktika arendamisel ja rakendamisel;
 • õppejõud kui oma õpetamise arendaja ja uurija;
 • õppimist ja õppija arengut toetav õpetamine koolis ja ülikoolis.

Ajakirjale esitatud kaastöö ei tohi olla varem avaldatud ega mujale samal ajal avaldamiseks esitatud. Ühe kaastöö kogumaht on 40 000 – 60 000 tähemärki koos tühikutega, lisaks pikem ingliskeelne kokkuvõte (6000–9000 tähemärki koos tühikutega). Käsikirjad tuleb vormistada korrektses eesti keeles ja Ameerika Psühholoogide Assotsiatsiooni publitseerimisjuhiste järgi (APA, Publication Manual of the American Psychological Association, 6th edition). Käsikirju hindab anonüümselt vähemalt kaks retsensenti, üks neist on Eestist ja teine välismaalt.

Ajakirja erinumbri koostamise ajakava on järgmine.

 1. Autorid saadavad teemad ja eestikeelsed resümeed (pikkusega kuni 200 sõna) hiljemalt 24.09.2018 toimetaja Mari Karm aadressil mari.karm@ut.ee. Resümee sisaldab teemakohase teaduskirjanduse põhiseisukohti, uuringu eesmärki, uurimismeetodeid ja (oodatavaid) tulemusi.
 2. Toimetajad teatavad autoritele otsuse resümee vastuvõtmise kohta 08.10.2018.
 3. Autorid esitavad toimetajatele korrektselt vormistatud käsikirja koos ingliskeelse kokkuvõttega 21.01.2019.
 4. Toimetajad teatavad autoritele retsenseerimise tulemused 11.03.2019.
 5. Autorid arvestavad retsensentide märkusi 01.04.2019.
 6. Vajadusel käsikirjade teine retsenseerimine ja märkuste arvestamine 22.04.2019.
 7. Artiklite keeletoimetamine juuni–august 2019.
 8. Ajakirja küljendamine Tartu Ülikooli Kirjastuses september–oktoober 2019.
 9. Ajakirja ilmumine 01.11.2019.

Täiendavat infot ajakirja ja kaastöödele esitatavate nõuete kohta saab aadressilt http://ojs.utlib.ee/index.php/EHA või ajakirja kodulehelt eha.ut.ee. Küsimustega ajakirja kohta võib pöörduda ajakirja vastutava toimetaja Krista Uibu poole aadressil krista.uibu@ut.ee.

Kommenteeri