Varasemad teated: Kutse kaastööde saatmiseks

Austatud haridus- ja kasvatusvaldkonna doktorant, teadur, õppejõud

Kutsume Teid esitama kaastööd Eesti Haridusteaduste Ajakirja erinumbrisse (kd 8, nr 1), mille teema on “Õpetaja professionaalsus ja professionaalne areng”. Selle erinumbri toimetajad on Tartu Ülikooli õpetajahariduse professor Äli Leijen, Tallinna Ülikooli vanemteadur Rain Mikser ja Tartu Ülikooli emeriitprofessor Edgar Krull. Erinumber ilmub 2020. aasta mais.

Eesti Haridusteaduste Ajakiri on eelretsenseeritav ja rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga eestikeelne teadusajakiri (ETISe järgi klassifikatsioon 1.2), kus avaldatakse peamiselt empiirilistel uuringutel põhinevaid artikleid. Lisaks avaldatakse eesti keeles rahvusvaheliselt laia kõlapinda tekitanud ja haridusvaldkonnas tunnustatud välisautorite originaalartikleid. Ajakirja antakse välja Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli koostöös ning publitseeritakse Tartu Ülikooli Kirjastuse väljaandena avatud juurdepääsu platvormil Open Journal Systems (OJS). Ajakiri on indekseeritud andmebaasides Directory of Open Access Journals (DOAJ) ja EBSCO Academic Search Complete ning Google Scholaris.

Eelistatud on järgmised teemad ja alateemad.

 • Õpetajate esmaõppe kvaliteedi parandamine õpetajatööks sobivate kandidaatide väljavalimise ning teoreetiliste ja praktiliste õpingute täiustamise kaudu
 • Õpetajate kutseidentiteedi ja autoriteedi kujunemist mõjutavad tegurid
 • Õpetajate kutsestandardite valiidsus ja praktilisus ning mõju õpetajakoolituse sisule ja õpetaja professionaalsele arengule
 • Õpetajate täiendõppe sisu ja seda kujundavad tegurid
 • IKT ja suurandmete analüüsi rakendamine õpetajakoolituse esma- ja täiendõppe tõhustamiseks
 • Õpetaja professionaalsuse käsitlused ajaloolisest, poliitilisest, filosoofilisest ja sotsioloogilisest vaatenurgast

Ajakirjale esitatud kaastöö ei tohi olla varem avaldatud ega mujale samal ajal avaldamiseks esitatud. Ühe kaastöö kogumaht on 40 000 – 60 000 tähemärki koos tühikutega, lisaks pikem ingliskeelne kokkuvõte (6000–9000 tähemärki koos tühikutega). Käsikirjad tuleb vormistada korrektses eesti keeles ja Ameerika Psühholoogide Assotsiatsiooni (APA) publitseerimisjuhiste “Publication Manual of the American Psychological Association# (6. trükk) järgi. Käsikirju hindab anonüümselt vähemalt kaks retsensenti, üks neist on Eestist ja teine välismaalt.
Ajakirja erinumbri koostamise ajakava on järgmine.

 1. Autorid saadavad teemad ja eestikeelsed resümeed (pikkus kuni 200 sõna) hiljemalt 31.03.2019 toimetaja Äli Leijenile aadressil ali.leijen@ut.ee. Resümee sisaldab teemakohase teaduskirjanduse põhiseisukohad, uuringu eesmärgi, uurimismeetodid ja (oodatavad) tulemused.
 2. Toimetajad teatavad autoritele otsuse resümee vastuvõtmise kohta 30.04.2019.
 3. Autorid esitavad toimetajatele korrektselt vormistatud käsikirja koos ingliskeelse kokkuvõttega 01.09.2019.
 4. Toimetajad teatavad autoritele retsenseerimise tulemused 01.11.2019.
 5. Autorid arvestavad retsensentide märkusi 15.12.2019.
 6. Vajadusel käsikirjade teine retsenseerimine ja märkuste arvestamine 10.01.2020.
 7. Artiklite keeletoimetamine 01.03.2020.
 8. Ajakirja küljendamine Tartu Ülikooli Kirjastuses märts–aprill 2020.
 9. Ajakirja ilmumine 01.05.2020.

Eesti Haridusteaduste Ajakirja järgmine number on vabanumber, mis ilmub 2020. aasta novembris.

Lisainfot ajakirja ja kaastöödele esitatavate nõuete kohta saab aadressilt http://ojs.utlib.ee/index.php/EHA või ajakirja kodulehelt eha.ut.ee. Küsimustega ajakirja kohta võib pöörduda ajakirja vastutava toimetaja Krista Uibu poole aadressil krista.uibu@ut.ee.

Kommenteeri