Varasemad teated: Kutse kaastööde saatmiseks

 Austatud haridus- ja kasvatusvaldkonna doktorant, teadur, õppejõud

Kutsume Teid esitama kaastööd Eesti Haridusteaduste Ajakirja erinumbrisse (kd 5, nr 1, ilmub mais 2021), mille teemavaldkond on õpilaste üldpädevuste arendamine. Selle numbri toimetajad on Tartu Ülikooli haridustehnoloogia professor Margus Pedaste ja Tallinna Ülikooli koolipsühholoogia professor Eve Kikas.

Üldpädevused on üha olulisemate õpieesmärkidena nii õppekavades kui tööandjate ootustes, kuid nende defineerimine, hindamine ja arendamine on keerukas. EHA üldpädevuste erinumber avab teemat teaduspõhisest lähtekohast. Oodatud on kõigi sihtrühmade üldpädevuste hindajate ja arendajate kaastööd, samuti ülevaateartiklid, mis püüavad määratleda erinevaid üldpädevusi ja nendevahelisi seoseid.

Eelistatud teemad ja alateemad:

 • kultuuri- ja väärtuspädevuse mõiste, hindamine ja arendamine;
 • sotsiaalse ja kodanikupädevuse mõiste, hindamine ja arendamine;
 • enesemääratluspädevuse mõiste, hindamine ja arendamine;
 • suhtluspädevuse mõiste, hindamine ja arendamine;
 • õpipädevuse mõiste, hindamine ja arendamine;
 • matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalase pädevuse mõiste, hindamine ja arendamine;
 • ettevõtlikkuspädevuse mõiste, hindamine ja arendamine;
 • digipädevuse mõiste, hindamine ja arendamine;
 • erinevate üldpädevuste vahelised seosed;
 • üldpädevuste tähendus ja seos muude pädevustega.

Ajakirjale esitatud kaastöö ei tohi olla varem avaldatud ega mujale samal ajal avaldamiseks esitatud. Ühe kaastöö kogumaht on 40 000–60 000 tähemärki koos tühikutega, lisaks pikem ingliskeelne kokkuvõte (6000–9000 tähemärki koos tühikutega). Käsikirjad tuleb vormistada korrektses eesti keeles ja Ameerika Psühholoogide Assotsiatsiooni (APA) publitseerimisjuhiste „Publication Manual of the American Psychological Association“ (6. või 7. trükk) järgi. Käsikirju hindab anonüümselt vähemalt kaks retsensenti, üks neist on Eestist ja teine välismaalt.

Ajakirja erinumbri koostamise ajakava on järgmine.

 1. Autorid saadavad teemad ja eestikeelsed resümeed (pikkus kuni 200 sõna) hiljemalt 15.04.2020 toimetaja Margus Pedastele aadressil margus.pedaste@ut.ee. Resümee sisaldab teemakohase teaduskirjanduse põhiseisukohad, uuringu eesmärgi, uurimismeetodid ja (oodatavad) tulemused.
 2. Toimetajad teatavad autoritele otsuse resümee vastuvõtmise kohta 30.04.2020.
 3. Autorid esitavad toimetajatele korrektselt vormistatud käsikirja koos ingliskeelse kokkuvõttega 07.09.2020.
 4. Toimetajad teatavad autoritele retsenseerimise tulemused 02.11.2020.
 5. Autorid arvestavad retsensentide märkusi 14.12.2020.
 6. Vajadusel käsikirjade teine retsenseerimine ja märkuste arvestamine 11.01.2021.
 7. Artiklite keeletoimetamine 01.03.2021.
 8. Ajakirja küljendamine Tartu Ülikooli Kirjastuses märts–aprill 2021.
 9. Ajakirja ilmumine 01.05.2021.

Ajakirja järgmine number ilmub 2021. aasta novembris ning selle teema on erinevad kirjaoskused.

Eesti Haridusteaduste Ajakiri on eelretsenseeritav ja rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga eestikeelne teadusajakiri (1.2. klassifikatsioon ETISe järgi), kus Eesti teadlaste ja õppejõudude empiiriliste uurimuste kõrval avaldatakse rahvusvaheliselt tuntud välisautorite originaalartikleid koos eestikeelse tõlkega. Ajakirja antakse välja Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli koostöös ning publitseeritakse Tartu Ülikooli Kirjastuse väljaandena avatud juurdepääsu platvormil Open Journal Systems (OJS). Ajakiri on indekseeritud andmebaasides Directory of Open Access Journals (DOAJ) ja EBSCO Academic Search Complete ning Google Scholaris.

Täiendavat infot ajakirja ja kaastöödele esitatavate nõuete kohta saab aadressilt http://ojs.utlib.ee/index.php/EHA või ajakirja kodulehelt eha.ut.ee. Küsimustega ajakirja kohta võib pöörduda ajakirja vastutava toimetaja Krista Uibu poole aadressil krista.uibu@ut.ee.

Artikli lühikokkuvõtte esitamise tähtaega on pikendatud 25. aprillini. Lühikokkuvõte palun saata toimetaja Margus Pedastele aadressil margus.pedaste@ut.ee.

Kommenteeri