Kutse kaastööde saatmiseks

Austatud haridus- ja kasvatusvaldkonna doktorant, teadur, õppejõud

Kutsume Teid esitama kaastööd Eesti Haridusteaduste Ajakirja erinumbrisse (kd 10, nr 2), mis ilmub 2022. aasta novembris. Seekordse erinumbri teemavaldkond on mitmekeelne ja mitmekultuuriline haridus. Numbri toimetajateks on Tartu Ülikooli logopeedia kaasprofessor Marika Padrik ja hariduskorralduse lektor Karmen Trasberg ning Tallinna Ülikooli emeriit-professor, rakenduslingvist Krista Kerge.

Autoritelt oodatakse kõrgetasemelisi teadusartikleid õppimisest ja õpetamisest kultuuriliselt ja keeleliselt mitmekesises keskkonnas. Eelistatud teemad ja alateemad on järgmised.

 • Mitmekeelse/muukeelse lapse areng, sh keeleline areng koolis ja lasteaias, selle hindamine ja toetamine
 • Uuenduslikud ja eeskuju andvad õpetamispraktikad: eestikeelsuse säilitamine globaliseerumise ajastul
 • Lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK) metoodikate kasutamise kogemused
 • Koosõppiva kooli / ühtse Eesti kooli mudeli kontseptsioon ja rakendamine
 • Kakskeelsed erivajadusega õppijad: märkamine, hindamine, õpetamine
 • Kultuuritundlik mitmeperspektiiviline õpe
 • Rändetaustaga ja tagasipöördunud perede lapsed Eesti hariduses
 • Mitmekultuuriline väärtusarendus lasteaias ja koolis
 • Õpetajate ettevalmistus erineva kultuuri- ja keeletaustaga õppijate õpetamiseks

Kaastööd valitakse teema ja resümee alusel (vt ajakava). Ühe kaastöö kogumaht on 40 000–60 000 tähemärki koos tühikutega, lisaks pikem ingliskeelne kokkuvõte (6000–9000 tähemärki koos tühikutega). Käsikirjad tuleb vormistada korrektses eesti keeles ja Ameerika Psühholoogide Assotsiatsiooni publitseerimisjuhiste järgi (Publication Manual of the American Psychological Association, APA 6th edition). Ajakirjale esitatud kaastöö ei tohi olla varem avaldatud ega mujale samal ajal avaldamiseks esitatud. Käsikirju hindab anonüümselt vähemalt kaks retsensenti, üldjuhul on üks neist Eestist ja teine välismaalt.

Eesti Haridusteaduste Ajakirja 10. köite 2. numbri koostamise ajakava on järgmine.

 1. Autorid saadavad oma teema ja eestikeelse resümee (pikkus kuni 200 sõna) hiljemalt 27.09.2021 toimetaja Marika Padrikule aadressil marika.padrik@ut.ee Resümee sisaldab teemakohase teaduskirjanduse põhiseisukohad, uuringu eesmärgi, uurimismeetodid ja (oodatavad) tulemused.
 2. Toimetajad teatavad autoritele 11.10.2021, milliseid käsikirju nad ootavad erinumbrisse.
 3. Autorid esitavad toimetajatele korrektselt vormistatud käsikirja koos ingliskeelse kokkuvõttega 17.01.2022.
 4. Toimetajad teatavad autoritele retsenseerimise tulemused 07.03.2022.
 5. Autorid arvestavad retsensentide märkusi ja tagastavad täiendatud artikli 04.04.2022.
 6. Vajadusel käsikirjade teine retsenseerimine, toimetajad teatavad autoritele teise retsenseerimise tulemused 02.05.2022.
 7. Autorid arvestavad teise retsenseerimise märkusi ja tagastavad artikli lõpliku versiooni 23.05.2022.
 8. Artiklite keeletoimetamine mai–juuni ja august 2022.
 9. Ajakirja küljendamine Tartu Ülikooli Kirjastuses september–oktoober 2022.
 10. Ajakirja ilmumine 01.11.2022.

Eesti Haridusteaduste Ajakiri on eelretsenseeritav ja rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga eestikeelne teadusajakiri (ETISe klassifikatsioon 1.2). Ajakirja antakse välja Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli koostöös ning publitseeritakse Tartu Ülikooli Kirjastuse väljaandena vaba juurdepääsuga kirjastamiskeskkonnas Open Journal Systems (OJS). Eesti Haridusteaduste Ajakiri on indekseeritud andmebaasides EBSCO Academic Search Complete ja Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Ajakirja järgmine erinumber on kaasava hariduse teemal ja ilmub 2023. aasta mais.

Infot ajakirja ja selle kaastööle esitatavate nõuete kohta saab kodulehelt http://eha.ut.ee/. Küsimustega ajakirja kohta võib pöörduda vastutava toimetaja Krista Uibu poole aadressil krista.uibu@ut.ee.

Kommenteeri