Retsenseerimine

EETIKANÕUDED

Avaldamiseks võetakse vastu kaastöid, mida ei ole varem avaldatud ega mujale samal ajal avaldamiseks esitatud. Käsikiri peab olema kooskõlas teadustöö eetika nõuete ja heade akadeemiliste tavadega. Teiste autorite ja toetajate panusele tuleb korrektselt viidata, vältides nii võimalike huvide konflikte ja plagiaati.

AUTORI ANONÜÜMSUS

Toimetaja(te) otsusel käsikirjad pimeretsenseeritakse. Igat käsikirja hindab anonüümselt vähemalt kaks retsensenti, üldjuhul on üks neist Eestist ja teine välismaalt. Autori anonüümsuse tagamiseks on pimeretsenseerimise protsessis oluline, et esitatud kaastöö ei sisaldaks autori(te) nimesid ega äratuntavat teavet autori(te) varasemate tööde kohta. Kõik viited autorite töödele tuleks põhitekstis asendada sõnadega „Autor, 2011“, „Autor et al., 2011“. Kasutatud kirjanduses on soovitatav kasutada vormi „Autor 2011 (teave eemaldatud eelretsenseerimiseks)“.

KÄSIKIRI RETSENSEERIMISEKS

Kutses autoritele on esitatud eri- või vabanumbri toimetaja nimi ja e-posti aadress, millele palume saata kaastöö kahe eraldi failina: (1) põhifail ja (2) autori(te) andmetega fail. Põhifail koosneb artiklist ilma ühegi osunduseta autori(te)le, eestikeelsest annotatsioonist ja pikemast ingliskeelsest kokkuvõttest (summary). Autori(te) andmetega fail sisaldab autori(te) nimesid, töö- ja ametikohta ning põhiteksti koos korrektsete viidetega autori(te) varasematele töödele; samuti viidet uurimistoetustele ja -projektidele.

Kommenteeri