Retsensiooni vorm

KÄSIKIRJA PEALKIRI:

Kuupäev:

 

I. ÜLDHINNANG KÄSIKIRJA AVALDAMISE KOHTA (toimetaja jaoks)

Palun tehke sobiva väite järele märge X.

  1. SOBIB avaldamiseks ____
  2. SOBIB avaldamiseks oluliste sisuliste muudatusteta ____
  3. EI SOBI avaldamiseks praegusel kujul, aga VÕIB SOBIDA pärast olulisi sisulisi muudatusi (vajadusel retsenseeritakse artikkel uuesti) ____
  4. EI SOBI avaldamiseks ____
  5. SOOVITUS avaldada mõnes teises väljaandes ____

 

II. HINNANG KÄSIKIRJALE

Palun märkige ära, kuivõrd vastab käsikiri tabelis esitatud kriteeriumidele. Tehke märge X iga kriteeriumi järele sobivasse lahtrisse. Kui kriteeriumit ei ole võimalik hinnata, jätke rida tühjaks.

KRITEERIUMID 1 mitterahuldav 2 kasin 3 rahuldav 4 hea 5 suurepärane
1 Esituslaad
Käsikirja loetavus ja struktuuri loogilisus
Maht 40 000 – 60 000 tähemärki; ingliskeelne kokkuvõte 6000–9000 tähemärki koos tühikutega
Keelekasutus, stiil ja õigekiri
Vastavus APA viitamisnõuetele
Vastavus vormistusnõuetele (kasutatud kirjandus, tabelid, joonised jm)
Võtmesõnade asjakohasus ja täpsus
2 Sissejuhatus / teoreetiline ülevaade
Pealkirja selgus ja kooskõla käsikirja põhitekstiga
Ingliskeelse kokkuvõtte põhjalikkus ja selgus
Eestikeelse annotatsiooni ülevaatlikkus
Teoreetilise ülevaate teemakohasus ja loogilisus
Uurimisprobleemi ja uurimisküsimuste ja/või hüpoteeside sõnastamise tase
3 Metoodika
Uurimisstrateegia adekvaatsus ja valiku põhjendatus
Valimi sobivus uurimiseesmärkide saavutamiseks; valimi kirjeldamise selgus ja põhjalikkus
Andmekogumise instrumendi sobivus ja kirjeldamise põhjalikkus
Uurimisprotseduuri kirjeldamise arusaadavus, loogilisus ja põhjalikkus
Andmeanalüüsi adekvaatsus
4 Tulemused
Uurimistulemuste esitamise selgus ja põhjalikkus
5 Arutelu/järeldused
Uurimistulemuste tõlgendamise adekvaatsus ja piisavus
Uurimistulemuste võrdlemine varasemate uurimuste ja käsitlustega
Tulemuste rakendamisvõimalused ja soovituste relevantsus
Järelduste selgus ja asjakohasus
6 Uurimuse olulisus
Uurimuse olulisus, uudsus ja/või praktiline tähtsus
Panus Eesti haridusteaduste arengusse
Väärtus rahvusvahelisele lugejaskonnale

 

III. RETSENSENDI KOMMENTAARID JA SELGITUSED AUTORILE

Autorile on soovitatav selgitada eespool antud hinnanguid, lisades pikemaid kommentaare ja konstruktiivseid selgitusi. Vajadusel võib need kirjutada kaastöö elektroonilise teksti sisse. Retsensendi hinnangud edastatakse autorile anonüümselt.

Kommenteeri