Varasemad teated: Kutse kaastööde saatmiseks

Austatud haridus- ja kasvatusvaldkonna doktorant, teadur, õppejõud

Kutsume Teid esitama kaastööd Eesti Haridusteaduste Ajakirja erinumbrisse (kd 5, nr 1), mille teema on loodusteaduslik haridus ja nutikad tehnoloogiad. Selle numbri toimetajad on Tartu Ülikooli loodusteadusliku hariduse professor Miia Rannikmäe ja haridustehnoloogia professor Margus Pedaste ning Tallinna Ülikooli loodusteaduste didaktika professor Priit Reiska. Erinumber ilmub 2017. aasta mais.

Eesti Haridusteaduste Ajakiri on eelretsenseeritav ja rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga eestikeelne teadusajakiri (ETISE klassifikatsioon 1.2). Ajakirja antakse välja Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli koostöös ning publitseeritakse Tartu Ülikooli Kirjastuse väljaandena vaba juurdepääsuga kirjastamiskeskkonnas Open Journal Systems (OJS). Ajakiri on indekseeritud andmebaasis Directory of Open Access Journals (DOAJ), Google Scholaris ning on registreeritud jälgimiseks andmebaasides Thomson Reuters ja Scopus.

Praegusesse erinumbrisse oodatakse kaastöid, mis hõlmavad loodusteadusliku hariduse ja nutikate tehnoloogiate kasutusega seotud teadusuuringuid. Oodatud on nii süvateoreetilised käsitlused kui ka uurimistulemused Eestist ja teistest maadest. Võimalikud teemad on:

 • nüüdisaegsed probleemid loodusteaduslikus hariduses;
 • loodusteaduslik kirjaoskus, interdistsiplinaarsus ja sotsiaalse kandepinnaga loodusteaduslikud probleemid;
 • loodusteaduste õppimise kognitiivsed, afektiivsed ja sotsiaalsed aspektid;
 • õpetamine ja hindamine loodusteaduslikus hariduses;
 • loodusteaduste õpetajate täienduskoolitus ja professionaalne areng;
 • nutiseadmete kasutamine loodusteaduslikus hariduses;
 • veebi- ja pilvepõhised lahendused, mis toetavad loodusteaduste õppimist.

Ajakirjale esitatud kaastöö ei tohi olla varem avaldatud ega mujale samal ajal avaldamiseks esitatud. Ühe kaastöö kogumaht on 40 000 – 60 000 tähemärki koos tühikutega, lisaks pikem ingliskeelne kokkuvõte (6000–9000 tähemärki koos tühikutega). Käsikirjad tuleb vormistada korrektses eesti keeles ja Ameerika Psühholoogide Assotsiatsiooni publitseerimisjuhiste järgi (APA, Publication Manual of the American Psychological Association, 6th Edition). Käsikirju hindab anonüümselt vähemalt kaks retsensenti, üks neist on Eestist ja teine välismaalt.

Ajakirja erinumbri koostamise ajakava on järgmine.

 1. Autorid saadavad teemad ja eestikeelsed resümeed (pikkus kuni 200 sõna) hiljemalt 5.05.2016 toimetaja Miia Rannikmäele aadressil miia.rannikmae@ut.ee. Resümee sisaldab teemakohase teaduskirjanduse põhiseisukohad, uuringu eesmärgi, uurimismeetodid ja (oodatavad) tulemused.
 2. Toimetajad teatavad autoritele otsuse resümee vastuvõtmise kohta 31.05.2016.
 3. Autorid esitavad toimetajatele korrektselt vormistatud käsikirja koos ingliskeelse kokkuvõttega 10.09.2016.
 4. Toimetajad teatavad autoritele retsenseerimise tulemused 05.11.2016.
 5. Autorid arvestavad retsensentide märkusi 10.12.2016.
 6. Vajadusel käsikirjade teine retsenseerimine ja märkuste arvestamine 15.01.2017.
 7. Artiklite keeletoimetamine 01.03.2017.
 8. Ajakirja küljendamine Tartu Ülikooli Kirjastuses märts–aprill 2017.
 9. Ajakirja ilmumine 01.05.2017.

Eesti Haridusteaduste Ajakirja järgmine number on vabanumber ja ilmub 2017. aasta novembris.

Täiendavat infot ajakirja ja kaastöödele esitatavate nõuete kohta saab aadressilt http://ojs.utlib.ee/index.php/EHA või ajakirja kodulehelt http://eha.ut.ee. Küsimusi ajakirja kohta võib esitada ajakirja vastutavale toimetajale Krista Uibule aadressil krista.uibu@ut.ee.

Kommenteeri