Varasemad teated: Kutse kaastööde saatmiseks

Austatud haridus- ja kasvatusvaldkonna doktorant, teadur, õppejõud

Kutsume Teid esitama kaastööd Eesti Haridusteaduste Ajakirja erinumbrisse “Nüüdisaegsed probleemid alushariduses ja algõpetuses” (kd 6, nr 1). Selle numbri toimetajad on Tartu Ülikooli algõpetuse dotsendid Krista Uibu ja Anu Palu, Tallinna Ülikooli alushariduse professor Aino Ugaste ning alushariduse ja algõpetuse didaktika dotsent Inge Timoštšuk. Erinumber ilmub 2018. aasta mais.

Eesti Haridusteaduste Ajakiri on eelretsenseeritav ja rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga eestikeelne teadusajakiri (ETISE klassifikatsioon 1.2). Ajakirja antakse välja Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli koostöös ning publitseeritakse Tartu Ülikooli Kirjastuse väljaandena vaba juurdepääsuga kirjastamiskeskkonnas Open Journal Systems (OJS). Ajakiri on indekseeritud andmebaasis Directory of Open Access Journals (DOAJ), Google Scholaris ning on registreeritud jälgimiseks andmebaasides Thomson Reuters ja Scopus.

Praegusesse erinumbrisse oodatakse kaastöid, mis sisaldavad alus- ja algharidusega seotud teadusuuringuid. Oodatud on nii süvateoreetilised käsitlused kui ka uurimistulemused Eestist ja teistest maadest. Võimalikud teemad on:

1) õppimise kognitiivsed, afektiivsed ja sotsiaalsed aspektid eelkooli ja varases koolieas;
2) õpetamise ja õppimise kvaliteedi hindamine alus- ja alghariduse erinevates astmetes;
3) lapse arengut toetav õppekeskkond ja metoodika;
4) mitmekultuuriline õppe- ja kasvukeskkond;
5) alushariduse ja algõpetuse õpetajate täienduskoolitus ja professionaalne areng.

Ajakirjale esitatud kaastöö ei tohi olla varem avaldatud ega mujale samal ajal avaldamiseks esitatud. Ühe kaastöö kogumaht on 40 000–60 000 tähemärki koos tühikutega, lisaks pikem ingliskeelne kokkuvõte (6000–9000 tähemärki koos tühikutega). Käsikirjad tuleb vormistada korrektses eesti keeles ja Ameerika Psühholoogide Assotsiatsiooni publitseerimisjuhiste järgi (APA, Publication Manual of the American Psychological Association, 6th Edition). Käsikirju hindab anonüümselt vähemalt kaks retsensenti, üks neist on Eestist ja teine välismaalt.

Ajakirja erinumbri koostamise ajakava on järgmine.

  1. Autorid saadavad teemad ja eestikeelsed resümeed (pikkus kuni 200 sõna) hiljemalt 03.04.2017 toimetaja Krista Uibule aadressil krista.uibu@ut.ee. Resümee sisaldab teemakohase teaduskirjanduse põhiseisukohad, uuringu eesmärgi, uurimismeetodid ja (oodatavad) tulemused.
  2. Toimetajad teatavad autoritele otsuse resümee vastuvõtmise kohta 24.04.2017.
  3. Autorid esitavad toimetajatele korrektselt vormistatud käsikirja koos ingliskeelse kokkuvõttega 11.09.2017.
  4. Toimetajad teatavad autoritele retsenseerimise tulemused 06.11.2017.
  5. Autorid arvestavad retsensentide märkusi 04.12.2017.
  6. Vajadusel käsikirjade teine retsenseerimine ja märkuste arvestamine 15.01.2018.
  7. Artiklite keeletoimetamine 01.03.2018.
  8. Ajakirja küljendamine Tartu Ülikooli Kirjastuses märts–aprill 2018.
  9. Ajakirja ilmumine 01.05.2018.

Eesti Haridusteaduste Ajakirja järgmine number on ettevõtl(ikk)usõppe teemaline erinumber, mis ilmub 2018. aasta novembris.

Täiendavat infot ajakirja ja kaastöödele esitatavate nõuete kohta saab aadressilt http://ojs.utlib.ee/index.php/EHA või ajakirja kodulehelt http://eha.ut.ee. Küsimusi ajakirja kohta võib esitada ajakirja vastutavale toimetajale Krista Uibule aadressil krista.uibu@ut.ee.

Kommenteeri